M系列通用式发电机

柴油发电机组
型号                              发动机型号                           常用功率(KW)                           备用功率(KW)                        燃油消耗率

DL30W-50                   3DN3.3E-G                                 27                                              30                                        205                                
 
DL33W-50                   3DN3.1E-G                                 30                                              33                                        200                                

DL48W-50                   4DN5.0E-G                                 44                                              48                                        205                                

DL55W-50                   4DT4.4E-G                                  50                                              55                                        200                                
 
燃油消耗单位:
(g/kw.h)
型号                              发动机型号                           常用功率(KW)                           备用功率(KW)                        燃油消耗率

DL62W-50                   4DT4.6E-G                                  56                                              62                                        200                                

DL86W-50                   4DTA4.8E-G                                78                                              86                                        205                                

DL110W-50                 6DTA6.5E-G                               100                                            110                                       205                                

DL120W-50                 6DTA6.5E-G1                             110                                            120                                       205                                

DL138W-50                 6DTA6.9E-G1                             125                                            138                                       208                                

DL142W-50                 6DTA7.1E-G1                             130                                            142                                       205                                

DL165W-50                 6DTA8.3E-G                               150                                            165                                       205       

燃油消耗单位:(g/kw.h)                         
型号                              发动机型号                           常用功率(KW)                           备用功率(KW)                        燃油消耗率
 
DL176W-50                6DTA8.3E-G1                              160                                             176                                      205                                

DL200W-50                6DTA8.3E-G2                              180                                             200                                      205                                

DL220W-50                6DTA8.8E-G                                200                                             220                                      196                                

DL275W-50                6DTA13E-G                                 250                                             275                                      196                                

DL300W-50                6DTA14E-G                                 270                                             300                                       196                               

DL330W-50                 6DTA14E-G1                              300                                              230                                      196                               

燃油消耗单位:(g/kw.h)
型号                              发动机型号                           常用功率(KW)                           备用功率(KW)                        燃油消耗率
 
DL350W-50                12DTA26E-G                              320                                             350                                     196                                

DL400W-50                12DTA26E-G1                            360                                             400                                     196                                

DL440W-50                12DTA26E-G2                            400                                             440                                     196                                

DL500W-50                12DTA27E-G                              450                                             500                                     196                                
 
DL550W-50                12DTA27E-G1                            500                                             550                                     196                                

燃油消耗单位:(g/kw.h)
型号                              发动机型号                           常用功率(KW)                           备用功率(KW)                        燃油消耗率
 
DL600W-50               12DTA27E-G2                             550                                            600                                      196                                

DL660W-50               12DTA28E-G                               600                                            660                                      200                                

DL700W-50               12DTA28E-G1                             640                                            700                                      200                                

DL800W-50               12DTA30E-G                               728                                            800                                      195                                

DL880W-50               12DTA30E-G1                             800                                            880                                      195             

燃油消耗单位:(g/kw.h)                   
型号                              发动机型号                           常用功率(KW)                           备用功率(KW)                        燃油消耗率
 
DC1000W-50             20DTA37E-G                             900                                            1000                                     209                               
          
DC1100W-50             20DTA37E-G1                          1000                                           1100                                     209

DC1200W-50             20DTA37H-G                           1100                                           1200                                     218

DC1320W-50             12DTA53E-G                            1200                                           1320                                     212

DC1500W-50             12DTA53E-G1                          1350                                           1500                                     212

DC1650W-50             12DTA53E-G2                          1500                                           1650                                     214

DC1760W-50             16DTA71E-G                            1600                                           1760                                     222

DC2000W-50             16DTA71E-G1                          1800                                           2000                                     222

DC2200W-50             20DTA89E-G                            2000                                           2200                                     226

DC2400W-50             20DTA89E-G1                          2200                                           2400                                     226

DC2600W-50             20DTA89E-G2                          2400                                           2600                                     226

燃油消耗单位:(g/kw.h)                   
瓦格耐致力于为用户提供具有高可靠性的柴油发电机组. 根据这一要求,我们实施严格的产品标准以应对更严苛的 环境情况,从而更好地满足了用户对于备用,主用,持续 发电等情形下对可靠发电的需要.

可靠的基础 
从引擎到发电机、从控制系统到散热系统,所有的主要组件均采用严格按照德国标准生产的高品质瓦格耐 
系列产品。 
这使得我们的柴油发电机组具备了更高的整机匹配度和品质一致性,为从根本上确保了机组的高可靠性

可靠的设计 
我们特别设计采用了高可靠性的控制信息系统、安全防护系统及防震系统,同时提高了关键系统组件的技术标准,使得瓦格耐柴油发电机组能够有效应对各种意外状况,具备强大 
的电力保障能力。

可靠的保障
为确保每一台出厂的瓦格耐发电机组都具备足够的可靠性,我们不仅在制造过程中采用了先进的生产技术 
和工艺、坚持严格的品质标准,还要求瓦格耐所有的产品在出厂前都通过高可靠性的测试,确实符合设计 
与使用的要求。

27-
56-150
160-300
320-500
550-800